AION 物品資料庫 萃取工具

圖示 物品資料
普通販售掉落 萃取工具 ( Lv.1 )
使用萃取工具分解裝備後可得到強化物品性能的強化石。雙擊左鍵(或點擊右鍵)啟動萃取工具,之後選擇要萃取的道具。只可以對武器與防具進行萃取。
不是靈魂刻印物品
性別 : 不限
種族 : 不限種族
職業 : 全部職業
售價 : 1000
可賣給NPC ( 賣價 : 200 )
可堆疊(上限 100 個)
可交易
不可強化
不可染色
可分割
可丟棄
登出後不會消失
可存放到倉庫
可存放到帳號倉庫
可存放到軍團倉庫
連結網址: [ 複製網址 ] [ 複製記事本代碼 ]

販售情報
販售NPC 售價(未稅) 販售地點
休伊林
 
1000 [記事本代碼]
佩佩倫
 
1000 魔界–萬魔城 [記事本代碼]
奇克隆
 
1000 魔界–莫爾海姆 [記事本代碼]
莎拉菱菱
 
1000 魔界–莫爾海姆 [記事本代碼]
薩德倫
魔族 
1000 魔界–布魯斯特豪寧 [記事本代碼]
瑪卡倫斯
 
1000
黛瑪
魔族 
1000 魔界–伊斯夏爾肯 [記事本代碼]
拉奧倫
 
1000 魔界–伊斯夏爾肯 [記事本代碼]
柏庫魯特
魔族 
1000 魔界–亞爾特蓋德 [記事本代碼]
巴克隆
 
1000 魔界–伊斯夏爾肯 [記事本代碼]
拉庫隆
 
1000 魔界–亞爾特蓋德 [記事本代碼]
沙帕林
 
1000 魔界–亞爾特蓋德 [記事本代碼]
布魯梅
魔族 
1000 魔界–布魯斯特豪寧 [記事本代碼]
雅芙莉莉
魔族 
1000 魔界–莫爾海姆 [記事本代碼]
格拉瑪提
魔族 
1000 魔界–莫爾海姆 [記事本代碼]
利烏隆
 
1000 魔界–莫爾海姆 [記事本代碼]
祖伊林林
 
1000 魔界–莫爾海姆 [記事本代碼]
加爾隆
 
1000 魔界–莫爾海姆 [記事本代碼]
巴巴胡
 
1000 魔界–貝魯斯蘭 [記事本代碼]
雷伊林林
 
1000 魔界–貝魯斯蘭 [記事本代碼]
卡姆欽欽
 
1000 魔界–貝魯斯蘭 [記事本代碼]
巴奈斯
魔族 
1000 魔界–布魯斯特豪寧 [記事本代碼]
蹦蹦林
魔族 
1000 魔界–布魯斯特豪寧 [記事本代碼]
紐米
魔族 
1000 魔界–萬魔城 [記事本代碼]
內卡伊
魔族 
1000 魔界–萬魔城 [記事本代碼]
杜納貝
魔族 
1000 魔界–亞爾特蓋德 [記事本代碼]
帕拉菱菱
 
1000 魔界–莫爾海姆 [記事本代碼]
拉比文
魔族 
1000 魔界–貝魯斯蘭 [記事本代碼]
希姆蘇斯
天族 
1000 天界–聖天界 [記事本代碼]
伊安
天族 
1000 天界–斐爾特朗 [記事本代碼]
夏奧蘭蘭
 
1000 天界–耶爾特奈 [記事本代碼]
阿里林林
 
1000 天界–英德爾地卡 [記事本代碼]
奇克林
 
1000 天界–耶爾特奈 [記事本代碼]
拉莫隆
 
1000 天界–耶爾特奈 [記事本代碼]
塔布林
 
1000
齊伊林林
 
1000 天界–英德爾地卡 [記事本代碼]
柏保倫
 
1000 天界–泰奧布姆斯 [記事本代碼]
彌庫林林
 
1000
羅尼安
天族 
1000 天界–波伊塔 [記事本代碼]
奧茲
天族 
1000 天界–波伊塔 [記事本代碼]
米那林
 
1000 天界–波伊塔 [記事本代碼]
圖拉
天族 
1000 天界–波伊塔 [記事本代碼]
伊比溫
天族 
1000 天界–斐爾特朗 [記事本代碼]
瑪尼帕拉斯
天族 
1000 天界–斐爾特朗 [記事本代碼]
佩依蒙
 
1000 天界–斐爾特朗 [記事本代碼]
哈克內
天族 
1000 天界–耶爾特奈 [記事本代碼]
雷帕爾革命團團員
 
1000
羅伊納
天族 
1000 天界–英德爾地卡 [記事本代碼]
加布隆
 
1000 天界–耶爾特奈 [記事本代碼]
庫奧蒙
 
1000 天界–泰奧布姆斯 [記事本代碼]
特別任務行政官
 
1000
特別任務行政官
天族 
1000
哈魯蒙
 
1000 天界–耶爾特奈 [記事本代碼]
奇奧菱菱
 
1000 天界–耶爾特奈 [記事本代碼]
麥希莫斯
天族 
1000 天界–英德爾地卡 [記事本代碼]
卡奧欽林
 
1000 天界–泰奧布姆斯 [記事本代碼]
波羅林
 
1000 天界–泰奧布姆斯 [記事本代碼]
尤迪西娜
天族 
1000 天界–聖天界 [記事本代碼]

相關掉落情報
天界–波伊塔 柏博隆 ( Lv.?? )
回報掉落物
請輸入要回報的掉落怪物名稱:
查詢
※ 回報方式:輸入您想回報的掉落怪物名稱後,按下 [查詢] 後,在想回報的怪物名稱前面按下 [回報此怪物] 即可。